CHKO

 

CHKO Kokořínsko

Vesnické památkové rezervace středních Čech nejpočetněji zastupují vesnice na Mělnicku, charakterizované v závislosti na členitosti terénu pravidelnými nebo nepravidelnými návesními půdorysy středověkého původu. Vyskytují se zde však i obce podstatně mladšího založení, vyznačující se pravidelným ulicovým půdorysem odpovídajícím závěru 18. století. Všechna na Mělnicku prohlášená vesnická sídla leží na území CHKO Kokořínsko, s převahou typických roubených patrových staveb opatřených podstávkami, pavlačemi a lomenicemi. Obraz sídel neodmyslitelně dotváří stavby nebo části staveb vyzděné z kamenných kvádrů tesaných z místních pískovcových skal. Zvláště výrazově působivé jsou zejména klenuté branky a brány usedlostí. Z dalších chráněných lokalit jsou zastoupeny vesnice na Mladoboleslavsku, kde můžeme rozlišit vesnice situované ještě na Kokořínsku jehož severočeskou patrovou architekturou přebírají.

CHKO Český ráj a střední Pojizeří

Další výraznou mladoboleslavskou oblastí přesahující rovněž do sousedních krajů je CHKO Český ráj, s vesnicemi situovanými v hodnotném přírodním prostředí s výraznými architektonickými dominantami skalních hradů. Zalesněné území dalo vzniknout údolním lánovým vsím i lesním vesnicím radiálního uspořádání, s přízemními roubenými domy typickými pro oblast středního Pojizeří.

Přírodní rezervace

Střední Polabí

Z roubené zástavby je na území Středočeského kraje zastoupena ještě oblast středního Polabí, charakterizovaná přízemními stavbami obklopujícími návesní prostory středověkého založení. Roubená konstrukce polabských staveb je často skrytá pod silnou a zevně nanesenou vrstvou hliněné mazaniny. Střechy sedlového tvaru jsou tradičně přetaženy přes zápraží a rovněž před štítovou stěnu, v důsledku čehož jsou bedněné štíty výrazněji předsazeny přes průčelí staveb.

Slánsko

Zděnou architekturu středočeské oblasti situované severozápadně od hlavního města Prahy zastupují převážně kamenné vesnice na Slánsku, vystavěné ze zdejší snadno dostupné opuky. Návesní prostory často středověkého původu jsou vymezeny přízemními a zejména patrovými stavbami obytného a hospodářského charakteru. Nejlépe dochované stavby památek se vyznačují hodnotnými stavebními detaily a náročnou štukovou výzdobou svých průčelí.

Příbramsko

Převážně zděná je rovněž mladší architektura v odlesněné jižní části Příbramska, s přízemními stavbami jednoduchých forem a sedlových střech zkosených valbičkou. U vesnic s vazbou na panské sídlo se však právě přítomnost zámeckého areálu mohla projevit bohatší výzdobou jednotlivých průčelí nebo dokonce dalšími typologickými druhy staveb včetně jejich patrového uspořádání. Nedílnou součastí obrazu zdejší krajiny a sídel jsou samozřejmě i drobné sakrální památky.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode